à®®ிக சரியாக சொன்னீà®°்கள்... சரத்குà®®ாà®°், விஜயகாந்த் போன்à®± மன நோயாளிகளுக்குà®®், பழமை பேசி தமிà®´் à®…à®´ிய நினைபவனுக்குà®®் à®0&&3014;à®°ுப்பட##3007;..à®…à®°&#3š09;à®®ையான சொல்லாà®±்றல் வாத திறமை உங்களிடம் காண்கிà®±ேன்.. தொடரட்டுà®®் தமிà®´் பணி... வாà®´்க வளமுடன்...